OMBYGNING

E/F Bolvighus.: Ombygning i lejligheder


Byggeansøgninger håndteres af foreningens administrator Rialto Advokater. Ved tvivl eller spørgsmål til procedure eller hvad der skal ansøges til, vil Rialto hjælpe. Det er meget vigtigt og ansvarspådragende at alle procedure ved ombygning overholdes. Det anbefales at der tages kontakt til Rialto i planlægningsfasen af alle ombygningsprojekter. Ved henvendelse skal det oplyses at ombygningen er i E/F Bolvighus.

Ombygninger i lejligheder, kan normalt tillades under forudsætning af:

1) At bestyrelsen forelægges beskrivelse, tegninger samt eventuelle statiske beregninger af den påtænkte ombygning.

2) At E/F Bolvighus’s bestyrelse skriftligt har accepteret projektet.

3) At Frederiksberg Kommune har givet tilladelse, i det omfang loven kræver det.
 • Ansøgningsskema til kommunen kan downloades her.
 • Fuldmagt til kommunen kan downloades her.

  Fuldmagten er kun gældende indenfor lejlighedens område.
  Bemærk, at der altid skal byggetilladelse til hvis der ændres i ejendommens fællesinstallationer eller hvis der flyttes køkken.

  4) At arbejdet udføres af autoriserede håndværkere, i det omfang loven kræver det.

  5) At der ikke ændres på bygningens bærende og stabiliserende vægge. Ændringer i bærende/stabiliserende konstruktioner skal altid understøttes af udførlige ingeniørberegninger der indleveres til bestyrelsen. Godkendelse og kontrol af udførelse skal kontrolleres og godkendes af ejendommens byggesagkyndige konsulent for ejers regning.
  Hvis der er tvivl om hvilke vægge der er bærende, ligger der tekniske tegninger af ejendommen længere nede på denne side. Er lejligheden allerede ombygget og er der behov for yderligere ombygning, er det et krav at en ingeniør inddrages i projektet, for at sikre ejendommens fortsatte stabilitet.

  6) At hvis bestyrelsen er i tvivl om eventuelle ændringers påvirkning på bærende/stabiliserende konstruktioner, kan bestyrelsen for ejers regning, foranledige udført statiske beregninger, for at eftervise at konstruktionsstyrken ikke forringes.

  7) At der ikke gøres indgreb i ejendommens fællesanlæg, såsom gennemgående VVS installationer, ventilationskanaler, varmeanlæg, samt ledningsnet for Internet og TV signal o.l.
  Stophaner for vand, skal stedse være tilgængelige for aflukning jf. bygningsreglementet. Eventuelt bag inspektionslem.
  Vandbåret gulvvarmeanlæg vil ikke kunne opnå tilladelse. Se tillige "Ansvar ved vandskade".

  8) At eventuel emfang, i den høje bygning, er uden ventilatormotor, da der er etableret fælles udsugningsanlæg.

  9) At der ikke monteres badeværelsesventilator, i den høje bygning, da der er etableret fælles udsugningsanlæg.

  10) Hvis en ejer opsætter ekstra foranstaltninger, som for eksempel sænkede lofter, rørinddækninger, eventuelle elektriske gulvvarmeanlæg o.l. der forhindrer adgangen til at reparere feks. en vandskade, er det ejers ansvar at demontere og genmontere komponenten for egen regning.

  11) Hvis ejer er usikker på, om kvaliteten af beskrivelse og tegninger er tilstrækkelige til at opnå kommunens godkendelse, kan bestyrelsen tilbyde at formidle kontakten til en byggesagkyndig. Denne, kan for ejers regning, hjælpe projektet igennem sagsbehandlingen.

  12) Ligeledes, hvis bestyrelsen føler, at projektet overstiger dens kompetance for at afgive fuldmagt, kan den for ejers regning, lade en byggesagkyndig kontrollere at projektet opfylder de gældende regler.

  Ved byggeriets afslutning, skal bestyrelsen orienteres, så viceværten kan kontrollere at ombygningen er i overensstemmelse med det godkendte projekt. Ved tvivl om hvorvidt en udførelse er i overensstemmelse med det godkendte projekt, kan ejerforeningen for ejers regning tilkalde ekstern assistance for verificering.

  Bestyrelsen 08. november 2018

  Ændringer i ejendommens fællesinstallationer

  PS: For at modvirke tæringer af ballofix ventiler på de nye rustfrie stålrør i badeværelserne, er det nødvendigt at de består af en rødgods legering.